Zápis do TP na Slovensku

Postup zápisu pre celý sortiment BJ-Wheels nie je nijako komplikovaný. Dôležitá certifikácia TUV je pri produkte v pdf. Postup je nasledovný:

1) Máte certifikát TUV, na ktorom je uvedený výrobca disku, model, konkrétny automobil + použité pneumatiky a podmienky montáže. Tento certifikát je potrebné preložiť do Slovenského jazyka. Takýto preklad usí byť úradný - cena je cca 23€ / normostrana. POZOR - stačí prekladať stranu s Vaším autom a potom odseky v TUV kde je uvedená podmienka montáže. Spolu je to obvykle do 2-4 strán, radi poradíme konkrétne podľa daného TUV.

2) S týmto protokolom a certifikátom TUV navštívite Okresný Úrad Dopravy v mieste svojho trvalého bydliska a za zákonný poplatok 50€ ( podľa zákona 145/1995 Zz ) vykoná schválenie komponentu a za finálny poplatok 6€ vykoná zmenu v technickom preukaze. Potom treba ísť na políciu a za kolok cca 6€ požiadať o vydanie nového malého TP.

Doklady, ktoré požaduje Okresný Úrad Dopravy stanovuje § 19 vyhláška 131 zákona 106/2018 nasledovne:

  • identifikačné údaje navrhovateľa
     
  • identifikačné údaje jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu značka, obchodný názov a druh
  • protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky alebo alternatívne technické požiadavky.
  • Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ak jednotlivý systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

Potrebné doklady k zápisu nového rozmeru kolies do TP stanovuje vyhláška 131/2018 Z.z nasledovne, týka sa schválenia jednotlivo dovezeného komponentu čo je v uvedenej vyhláške odsek (6) bod d)

  • jednotlivé schválenie dovezeného komponentu – diskového kolesa a protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, s vyhodnotením kontrolných úkonov týkajúcich sa kolies, diskov, ráfikov a pneumatík.

Teda je potrebné, aby ste absolvovali na STK úkon týkajúci sa tzv "zvláštnej kontroly STK" týkajuci sa kolies.

Jedná sa teda o dva úkony - v prvom úkone úrad vykoná v smysle § 19 vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a následne sa pristupuje k samotnému zápisu tj zmene údajov v TP vozidla podľa § 42 rovnakej vyhlášky 131/2018.

Nie je prípustné, aby po Vás úradník požadoval auto pristaviť k akejkoľvek fotodokumentácii. Takáto povinnosť v zákone nie je a v zmysle § 3 Správneho Poriadku v aktuálnom znení Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. To znamené, že akékoľvek daľšie doklady, ktoré nie sú potrebné predložiť v zmysle zákona, alebo povinnosti, sú v rozpore so zákonom.

Tento postup je v súlade s § 28 zákona č.106/2018 Z. z o podmienkach prepravy vozidiel na pozemných komunikáciách.

 

Postupom času badáme v tejto oblasti obrovský progres. To, čo bolo pred rokmim ešte takmer nemožné, je dnes už bežné. Zápis iných rozmerov pneu do TP prebieha hladko, pokiaľ sa držíte týchto rád tak sa legálne k tomu "svojmu" rozmeru do TP určite dostanete.

V zásade sa snažte na úrade riešiť veci pokojne a nekonfliktne. Často býva problém v tom, že sa dve strany neporozumejú a to býva aj kameň úrazu.

Späť do obchodu